รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท HMC Polymer นิคมฯ มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก เทศบาลตะพานหิน
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท NPC
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตะพานหิน
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก ท่านที่ปรึกษา จำรัส เณรทอง
เทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
บริษัท HMC Polymer นิคมฯ มาบตาพุด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนสื่อสารและโทรคมนาคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
บริษัท HMC Polymer นิคมฯ มาบตาพุด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
กลุ่ม EMAG เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก ศูนย์ อปภร.ทต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2560
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก อปพร. ตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
คณะเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือฯ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินรถขนส่ง
ศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้นำเสนอการใช้ Application : EIC
บริษัท AGC จะทำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ 1 จังหวัด ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายและการอพยพประชาชน
ศูนย์ อปพร.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จังหวัดระยอง ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัย และ การอพยพประชาชน
การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
คณะเทศบาลตำบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก ศูนย์ อปพร.อบต.สายลำโพง จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก ศูนย์ อปพร.อบต.ท่าหมื่นราม จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
บริษัท HMC Polymer นิคมฯ เหมราช เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
คณะจาก โรงพยาบาลระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด บริษัทฟิวชั่นโลจิสติกส์ จำกัด
คณะจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่ รุ่นที่ 2
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่ม EMAG เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก บริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะศึกษาดูงานจาก อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ประชาสัมพันธ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 2
คณะจาก ศูนย์ อปพร. จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ศูนย์ EIC ร่วมบรรยายการบริหารจัดการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
คณะศึกษาดูงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โพทะเล จ.สิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบล เมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ดัชนีคุณภาพน้ำ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประจำเดือนเมษายน 2561
คณะศึกษาดูงานและจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ จ.นครนายก
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ประกาศกรมอุตุนิยิมวิทยา พายุโซนร้อน \"มังคุด\" MANGKHUT
ประกาศกรมอุตุนิยิมวิทยา พายุโซนร้อน \"มังคุด\" MANGKHUT
คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก โรงพยาบาลระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คำชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
คณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล (CATEMAG) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านสารเคมี และวัตถุอันตราย และอุบัติเหตุทางถนน
คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก เทศบาลลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ. ระยอง) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะดูงานจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
คณะจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากคณะกรรมการกองทุนมิตรภาพบำบัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะศึกษาดูงานจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทคโนโลยิอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองลพบุรี
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลตาพระยา
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลสันทราย
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ประชาสัมพันธืซ้อมแผนซ้อมแผนฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธืซ้อมแผนซ้อมแผนฉุกเฉิน
คณะศึกษาดูงานแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะศึกษาดูงานจากเครือจิตอาสาป้องกันฯ จังหวัดเชียงใหม่
คณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ต้อนรับหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง นายอัธยา นวลอุทัย และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. จำนวน 3 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ EIC ผ่านรูปแบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ เยี่ยมศูนย์ EIC จำนวน 4 คน ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15.20-16.00 น.
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมศูนย์ EIC
อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมระบบ Smart living
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมศูนย์ EIC ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. จำนวน 50 คน
งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านฉางเยี่ยมชมศูนย์ EIC เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา11.30-12.30 น. จำนวน 20 คน
เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมศูนย์ EIC
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EIC เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. จำนวน 10 คน