ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 2


ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 2 ด้านอุทกภัย สารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัย และการอพยพประชาชน ณ ศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.