คณะศึกษาดูงานและจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานและจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. จำนวน 20 คน