ประชาสัมพันธ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 2


ประชาสัมพันธ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 2 ด้านอุทกภัย สารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัย และ การอพยพประชาชน วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอล์ จำกัด (Plandt PDH) นิคมฯเหมราชฯ