ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

10 เม.ย. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12  ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน

11 - 31 พ.ค. บริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ หยุดซ่อมบำรุงบางส่วนในหน่อยผลิตคลอร์อัลคาไรด์, ไวนิลคลอไรด์, อีพิคลอโรไฮดริน และหน่วยผลิตผงพลาสติกพีวีซี

24 เม.ย. - 6 พ.ค. บริษัททีโอซีไกลคอล จำกัด หน่วยผลิตเอทธิลีนไกลคอล (EG Unit) ดำเนินการ หยุดซ่อมบำรุงใหญ่

24 เม.ย. - 8 พ.ค. บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด หน่วยผลิตเอทานอลเอมีน (EA Unit) ดำเนินการ หยุดซ่อมบำรุงใหญ่