คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประวิทย์  รอบกิจ ให้การตอนรับเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว ( EIC ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.