คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่ รุ่นที่ 2


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่ รุ่นที่ 2 โดยมีนายสุเมธ คนทา เลขานุการนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว หรือ EIC และคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่ รุ่นที่ 2 ได้เข้าร่วมฝึกการดับเพลิงขั้นรุนแรงที่หน้าอาคารงาน ปัองกันฯ