คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่โดยมีท่านสท.ทวัฒ มีมาก สมาชิกสภาเทศบาลให้การต้อนรับเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว หรือ EIC และร่วมฝึกการดับเพลิงขั้นรุนแรงที่หน้าอาคารงาน
ปัองกันฯ