การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จังหวัดระยอง ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัย และ การอพยพประชาชน


นิคมอุตสาหกรรม RIL ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนบ้านบน,ชุมชนเนินพยอม จะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จังหวัดระยอง ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัย และ การอพยพประชาชน ณ บ. MOC นิคมฯ RIL วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.