บริษัท AGC จะทำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ 1 จังหวัด ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายและการอพยพประชาชน


บริษัท AGC จะทำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ 1 จังหวัด ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายและการอพยพประชาชน ร่วมกับ บริษัท B-Trans ,นิคมฯเหมราชฯ,กนอ.มาบตาพุด, เทศบาลเมืองมาบตาพุด บริเวณถนน G-12 นิคมฯเหมราชฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.