เยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี


สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  เวลา 15.00 น.