เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก อปพร. ตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี


อปพร. ตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  เวลา 11.30 น.