ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ปภ.ระยอง เทศบาลบ้านฉาง ร่วมกับ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ทำการซ้อมแผนฉุกเกฉินระดับ 2 จังหวัด ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย อัคคีภัย และอพยพประชาชน โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการซ้อมแผนในครั้งนี้