เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก ศูนย์ อปภร.ทต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ศูนย์ อปพร.ทต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 11.30 น.