รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC


วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี นำคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที่ 85/1 จำนวน 66 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “เทคนิคกลยุทธ์การบริหารจัดการงานในหน้าที่นักบริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และศูนย์ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว” ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด” ณ ห้องประชุม 405 และ เยี่ยมชม ศูนย์ EIC