คณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


คณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด วันที 7 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. จำนวน 35 คน