ประชาสัมพันธืซ้อมแผนซ้อมแผนฉุกเฉิน


(ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 ของโรงงาน) วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา ทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงระดับ 3 โรงงาน