ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


4. วันที่  17 ธันวาคม 2563 บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ทำการฝึกซ้อมดัลเพลิงและอพยพหนีไฟ ระดับ 3 โรงงาน

5. วันที่  6 – 10 ธันวาคม 2563 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด  จะทำการเดินเครื่องจักรที่หน่วยผลิตสารเอเอ็น (AN)

6. วันที่  8 ธันวาคม 2563 บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท  โซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ ระดับที่ 2 ประจำปี 2563