ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. วันที่  2 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 บริษัท มาบตาพุดเลฟิส์ จำกัด (MOC) มีกิจกรรมการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่

2. วันที่ 2 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (TPE) มีกิจกรรมการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่

3. วันที่ 2 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ทำการฝึกซ้อมดัลเพลิงและอพยพหนีไฟ ระดับ 3 โรงงาน