ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


7. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ทำการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ภายในโรงงาน ระดับ 2
8. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
และฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563

9. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด (JBE) ทำการซ้อมแผน
ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ3