ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. วันที่  1– 15 พฤศจิกายน 2563 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงบางส่วนในหน่วยผลิตคลอร์อัลคาไลด์ (CA Plant) , ไวนิลคลอไรด์ (VC Plant)  และ อีพิคลอโรไฮดริน (ECH Plant)

2. วันที่  2 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 บริษัท มาบตาพุดเลฟิส์ จำกัด (MOC) มีกิจกรรมการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่

3. วันที่ 2 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (TPE) มีกิจกรรมการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่