ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1


ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5 วันที่ 14 กันยายน  2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.