คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว