รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลสันทราย


วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.36 น. คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด