รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลตาพระยา


วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด