ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


4. 2-11 ก.ค.63 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเริ่มใช้งานถังเก็บกักน้ำมันเตาสร้างเสร็จใหม่ จำนวน 2 ถัง (Fuel Oil 60D355 และ 60D356)


5.  17-20 ก.ค.63  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)  ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงถังบรรจุก๊าซหุงต้ม (LPG 60D301)


6. 8 ก.ค.63 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2