ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


4. วันที่ 20 มกราคม 2563 - 1 มีนาคม 2563 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 3 โรงโอเลฟินส์ 2 ดำเนินการ ซ่อมบำรุงใหญ่

5. วันที่ 30 มกราคม 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการ เปลี่ยนสารดูดซับปรอทที่หน่วยกลั่นบรรยากาศ