ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

6 มิ.ย. - 30 ส.ค. 62 บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ดำเนินการ มีแผนงานการดำเนินการก่อสร้างอาคาร 

8 - 23 มิ.ย. 62 บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จำกัด (โรงงาน PDH) ดำเนินการ หยุดซ่อมบำรุงประจำปี

23 มิ.ย. 62 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) CUP 3 ดำเนินการฝึกซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ Knockout Drum Aux.Boiler 1 

30 มิ.ย. 62 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) CUP 3 ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์ NG รั่วไหลที่ Gas Metering