การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านสารเคมี และวัตถุอันตราย และอุบัติเหตุทางถนน


การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านสารเคมี และวัตถุอันตราย และอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 ( สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ 2 )
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด