คำชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561


แจ้งเพื่อทราบ :  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 จากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ท่อระบายอากาศของสายการผลิตใยสังเคราะห์ชนิดสั้น (Fiber Line 2) บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ถนนไอสอง นิคมฯมาบตาพุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.05 น. สำนักการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ได้ส่งนายกานต์ กาญจนวิจิตร ตำแหน่ง วิศวกร 7 และนายสมรัก บัวชื่น ตำแหน่ง นายช่าง 7 เป็นผู้ร่วมตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 จากการตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุสามารถสรุปสาเหตุได้ดังนี้ สาเหตุเกิดจากการเจาะและเชื่อมแก๊สอาร์กอน ที่ท่อระบายอากาศ ขณะที่มีไอน้ำมันตกค้างอยู่ในท่อระบายอากาศ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในท่อระบายอากาศและเกิดกลุ่มควันดำระบายออกมาที่ปลายปล่อง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง โดยเจ้าหน้าที่สำนักการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจคำสั่งให้บริษัท ดำเนินการดังนี้ 1. ระงับการทำกิจกรรม กระบวนการผลิตสายการผลิตใยสังเคราะห์ชนิดสั้น (Fiber Line 2) ดังกล่าวโดยทันที 2.ให้ตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด พร้อมทั้ง แก้ไขและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดมาตรการในเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำต่อไป 3. ให้รวบรวมน้ำทิ้งที่เกิดจากการดับเพลิง นำไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของบริษัทฯ 4. ให้ทบทวนและจัดซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงงาน ในกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน และเหตุผิดปกติภายในโรงงาน ทั้งนี้ในข้อ 2,3และข้อ 4 ให้บริษัท ฯ ดำเนินการภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้และรายงานผลการดำเนินงาน สำนักการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) ให้ทราบต่อไป โดยสำนักการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง จนกว่าโรงงานจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ // ศูนย์ EIC