ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 15.00น.