ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1


ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1 (ระดับ 3 ของโรงงาน)  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (โรงงาน PP)  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.