ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1


ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.