รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท HMC Polymer นิคมฯ มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก เทศบาลตะพานหิน
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท NPC
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตะพานหิน
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก ท่านที่ปรึกษา จำรัส เณรทอง
เทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
บริษัท HMC Polymer นิคมฯ มาบตาพุด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนสื่อสารและโทรคมนาคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
บริษัท HMC Polymer นิคมฯ มาบตาพุด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
กลุ่ม EMAG เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก ศูนย์ อปภร.ทต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2560
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก อปพร. ตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี
เยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี
คณะเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือฯ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินรถขนส่ง
ศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้นำเสนอการใช้ Application : EIC
บริษัท AGC จะทำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ 1 จังหวัด ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายและการอพยพประชาชน
ศูนย์ อปพร.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จังหวัดระยอง ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัย และ การอพยพประชาชน
การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
คณะเทศบาลตำบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก ศูนย์ อปพร.อบต.สายลำโพง จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก ศูนย์ อปพร.อบต.ท่าหมื่นราม จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
บริษัท HMC Polymer นิคมฯ เหมราช เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
คณะจาก โรงพยาบาลระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด บริษัทฟิวชั่นโลจิสติกส์ จำกัด
คณะจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่ รุ่นที่ 2
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่ม EMAG เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก บริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะศึกษาดูงานจาก อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ประชาสัมพันธ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 2
คณะจาก ศูนย์ อปพร. จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ศูนย์ EIC ร่วมบรรยายการบริหารจัดการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
คณะศึกษาดูงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โพทะเล จ.สิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบล เมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ดัชนีคุณภาพน้ำ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประจำเดือนเมษายน 2561
คณะศึกษาดูงานและจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ จ.นครนายก
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ประกาศกรมอุตุนิยิมวิทยา พายุโซนร้อน \"มังคุด\" MANGKHUT
ประกาศกรมอุตุนิยิมวิทยา พายุโซนร้อน \"มังคุด\" MANGKHUT
คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก โรงพยาบาลระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คำชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
คณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล (CATEMAG) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านสารเคมี และวัตถุอันตราย และอุบัติเหตุทางถนน
คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะจาก เทศบาลลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ. ระยอง) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะดูงานจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะดูงานจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
คณะจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากคณะกรรมการกองทุนมิตรภาพบำบัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะศึกษาดูงานจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทคโนโลยิอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองลพบุรี
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลตาพระยา
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลสันทราย
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ประชาสัมพันธืซ้อมแผนซ้อมแผนฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธืซ้อมแผนซ้อมแผนฉุกเฉิน
คณะศึกษาดูงานแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
คณะศึกษาดูงานจากเครือจิตอาสาป้องกันฯ จังหวัดเชียงใหม่
คณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ต้อนรับหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง นายอัธยา นวลอุทัย และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. จำนวน 3 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ EIC ผ่านรูปแบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ เยี่ยมศูนย์ EIC จำนวน 4 คน ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15.20-16.00 น.
รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมศูนย์ EIC
อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมระบบ Smart living
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมศูนย์ EIC ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. จำนวน 50 คน
งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านฉางเยี่ยมชมศูนย์ EIC เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา11.30-12.30 น. จำนวน 20 คน
เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมศูนย์ EIC
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EIC เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. จำนวน 10 คน
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระเสด็จ จ.อุตรดิตถ์ ข้าเยี่ยมชมศูนย์ EIC
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจักราช จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EIC
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศูนย์จาก อบต บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 60 คน
คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานอาชีวอนามัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EIC

ระดับน้ำทะเลปัจจุบัน 1.2 เมตร
รายงานสถาณการณ์เหตุฉุกเฉิน